Evidensbaserad
Analys
Rådgivning

Vi vill hjälpa våra kunder 

• Leverera mer effekt för mindre resurser 
• Dra nytta av digitaliseringen för ökad effekt och hållbarhet
• Möta och navigera strategiska utmaningar  

Våra tjänster

Uppdragsforskning
Policy analyser
Jämförande studier
Nulägesanalyser
Omvärldsanalyser


Policy och program utvärdering
Konsekvensanalyser
Kostnadsnyttoanalyser
Scenarioanalyser
Uppföljning
Strategisk rådgivning
Ledningsgruppsutveckling
Innovationsledning och labb
Digital transformation
Nya affärsmodeller
Datadriven innovation
Artificiell Intelligens
Hållbarhet

Vår grundare

Mariell Juhlin, VD för Policy Impact, är nationalekonom med evidensbaserad rådgivning som verktyg för att hjälpa näringsliv och offentlig sektor att optimera sin impact, dra nytta av digitaliseringens möjligheter och verka i hållbar riktning.

Kontakta mig:

mariell.juhlin (at) policy-impact.se
070 366 9029

"I verksamheter som grundas på politiska beslut behövs kunskap baserad på fakta, evidens och utvärdering. Det krävs en bred och djup kunskap och erfarenhet om olika länders politiska system och kultur. Att vara lika väl orienterad i den europeiska unionens struktur är en nödvändighet. När dessutom en vetenskaplig metodologisk ansats tillämpas vid uppdragets genomförande blir slutresultatet bra. De uppdrag Mariell Juhlin genomfört för de verksamheter jag är och har varit engagerad i har väl uppfyllt de kraven."

Anitra Steen, Styrelseordförande, Akademiska Hus AB

Vårt nätverk av experter och partners

David Sundén

Disputerad nationalekonom som ingår i Policy Impacts nätverk som expert på samhällsekonomiska analyser

david.sunden (at) lakevilleconsulting.se

Christina Gravert

Disputerad nationalekonom som ingår i Policy Impacts nätverk som expert inom nudging och beteendeekonomi

christina.gravert (at) impactually.se

Franly Advisory

Franly ingår i Policy Impacts nätverk och har gemensamma ramavtal med Policy Impact hos flera aktörer

Savantic

Savantic ingår i Policy Impacts nätverk och samarbetar kring AI-relaterade projekt  

Projektexempel

Faktisk innovation i byggbranschen

Fallstudie för Byggindustrierna och Smart Built Environment som visade att innovationerna skapat både företagsekonomiska och samhällsekonomiska värden.

projektexempel

Digitalisering för ökad hållbarhet

Innovativ studie som visar på digitaliseringens och delningsekonomins potential för att nå målen i Agenda 2030 specifikt med fokus på skärgårdens perspektiv.

ProjektEXEMPEL

Nyttan med AI-baserade språkmodeller 

Unik studie av sitt slag som skattat nyttan av Kungliga bibliotekets datalabbs kostnadsfria, AI-baserade språkmodeller (NLP). Detta inkluderade fallstudier på Domstolsverket och Skatteverket samt en scenarioanalys av ett högre nyttjande av NLP-modeller bland större statliga myndigheter (mer än 500 FTE) som skulle generera en sammantagen samhällsekonomisk nettomarginalnytta på närmare 4,2 miljarder kronor över en femårsperiod mätt i dagens penningvärde (2022).

Vår grundares vision

 ”Jag har arbetat 20 år med att säkerställa att resurser läggs rätt och med att identifiera faktiska hinder som bromsar verksamheter från att nå kritiska mål. Genom mitt bolag Policy Impact vill jag hjälpa andra att nå sin fulla potential. Det kan handla om allt från att säkerställa att resurser läggs på rätt insatser för att uppnå olika affärsmål eller formulera policies som stärker förutsättningarna att på riktigt eftersträva FN:s globala hållbarhetsmål. I mitt arbete använder jag digitaliseringens möjligheter för att snabbare nå dit.”