Evidensbaserad
Analys
Rådgivning

Vi vill hjälpa våra kunder 

• Leverera mer effekt för mindre resurser 
• Dra nytta av AI för ökad effekt och hållbarhet
• Möta och navigera strategiska utmaningar  
• Skapa förutsättningar för systeminnovation och lärande

Våra tjänster

Uppdragsforskning
Policy analyser
Jämförande studier
Nulägesanalyser
Omvärldsanalyser


Policy och program utvärdering
Konsekvensanalyser
Kostnadsnyttoanalyser
Scenarioanalyser
Uppföljning och KPI:er
Strategisk rådgivning
Ledningsgruppsutveckling
Innovationsledning och labb
Digital transformation
Nya affärsmodeller
Datadriven innovation
Artificiell Intelligens (AI)
Systeminnovation
Hållbarhet

Vår grundare

Mariell Juhlin, VD för Policy Impact, är nationalekonom med datadriven, evidensbaserad rådgivning som verktyg för att hjälpa näringsliv och offentlig sektor att optimera sin impact, dra nytta av digitaliseringens möjligheter - särskilt AI, samt verka i hållbar riktning genom innovativa arbetssätt, systemperspektiv och kontinuerligt lärande.

Kontakta mig:

mariell.juhlin (at) policy-impact.se
+46-(0)70 366 9029

"I verksamheter som grundas på politiska beslut behövs kunskap baserad på fakta, evidens och utvärdering. Det krävs en bred och djup kunskap och erfarenhet om olika länders politiska system och kultur. Att vara lika väl orienterad i den europeiska unionens struktur är en nödvändighet. När dessutom en vetenskaplig metodologisk ansats tillämpas vid uppdragets genomförande blir slutresultatet bra. De uppdrag Mariell Juhlin genomfört för de verksamheter jag är och har varit engagerad i har väl uppfyllt de kraven."

Anitra Steen, Styrelseordförande, Akademiska Hus AB

Våra samarbetspartner

Franly Advisory

Franly ingår i Policy Impacts nätverk och har gemensamma ramavtal med Policy Impact hos flera aktörer

Savantic

Savantic ingår i Policy Impacts nätverk och samarbetar kring AI-relaterade projekt  

Projektexempel

Faktisk innovation i byggbranschen

Fallstudie för Byggindustrierna och Smart Built Environment som visade att innovationerna skapat både företagsekonomiska och samhällsekonomiska värden.

projektexempel

Digitalisering för ökad hållbarhet

Innovativ studie som visar på digitaliseringens och delningsekonomins potential för att nå målen i Agenda 2030 specifikt med fokus på skärgårdens perspektiv.

Projektexempel

AI och automation inom försäkring

Rapporten, som tagits fram på uppdrag av Forena, sammanfattar status på strukturomvandlingen inom den svenska försäkringsbranschen med fokus på AI och automation. Detta innefattar bl.a. beskrivningar av etablerade och nya aktörers befintliga strategier och tillämpningar samt hur sektorn och aktörernas "affär" kan komma att påverkas av underliggande trender och ny lagstiftning.  

ProjektEXEMPEL

Nyttan med AI-baserade språkmodeller 

Unik studie av sitt slag som skattat nyttan av Kungliga bibliotekets datalabbs kostnadsfria, AI-baserade språkmodeller (NLP). Detta inkluderade fallstudier på Domstolsverket och Skatteverket samt en scenarioanalys av ett högre nyttjande av NLP-modeller bland större statliga myndigheter (mer än 500 FTE) som skulle generera en sammantagen samhällsekonomisk nettomarginalnytta på närmare 4,2 miljarder kronor över en femårsperiod mätt i dagens penningvärde (2022).

Medverkan i PODDAVSNITT

Ledarskap och AI 

Hör vår grundare Mariell Juhlin samtala med Marcus Weiland om ledarskap och AI inom samhällsbyggnad och försäkring samt mycket mer i podden En AI till Kaffet avsnitt 11

Vår grundares vision

 ”Jag har arbetat i över 20 år med att säkerställa att resurser läggs rätt och med att identifiera faktiska hinder som bromsar verksamheter från att nå kritiska mål. Genom mitt bolag Policy Impact vill jag hjälpa andra att nå sin fulla potential. Det kan handla om allt från att säkerställa att resurser läggs på rätt insatser för att uppnå olika affärsmål eller formulera policies som stärker förutsättningarna att på riktigt eftersträva FN:s globala hållbarhetsmål. I mitt arbete använder jag digitaliseringens möjligheter, inklusive AI, för att snabbare nå dit.”